Ladda ned vår ANSÖKNINGSBLANKETT 

Välkommen till Stockholms sjömanshem

Stiftelsen som är grundad genom frivilliga gåvor.

Klicka här för att ladda ned vår ansökningsblankett!

Historik

Den sociala situationen
Den sociala situationen för sjöfolk i Stockholm var i slutet av 1800-talet mycket bekymmersam. Livet till sjöss var hårt. Sjöresorna var långa och påfrestande. Lastning och lossning i hamn tog lång tid och för många sjömän blev uppehållet i hamnarna förödande för ekonomi, livssituation och hälsa, då krogarna var många och alkoholen förhållandevis billig.

Insikten om sjöfolkets svåra situation ledde till att några ansvarskännande sjökaptener 1879 bildade en föreningen som fick namnet Kristna Sjömannaföreningen.

Tre år senare ändrades namnet till Stockholms Sjömansmissionsförening. Verksamheten de första åren bestod av regelbundna samlingar med föredrag och predikningar för sjöfolk i sjömanskapellet vid Tyska Brunn samt utdelning av bokpåsar med religiös litteratur på fartygen som anlöpte Stockholm. Föreningen hyrde också en lägenhet i Stadsgården, där man hade matservering samt fem enkla logementsrum för sjöfolk. Lägenheten benämndes i dagligt tal för Sjömanshemmet och dess verksamhet finansierades genom en årlig basar samt frivilliga gåvor.

Ett oväntat besök
En januaridag 1890 fick Sjömanshemmet oväntat besök. Det var Sveriges kung Oscar II som med sin adjutant kom på ett oannonserat besök och som ville bli informerade om hemmets skötsel och verksamhet.Några månader senare blev föreningens ordförande kallad till slottet för samtal med kung Oscar II. Kungen meddelade att han, med anledning av sin födelsedag, ville lägga en grundplåt på 6000 kronor till ett nytt Sjömanshem och att han hade tillsatt en kommitté för att förverkliga detta.

Kungen erbjöd också Stockholms Sjömansmissionsförening att ingå i kommittén. Fastigheten Peder Myndes backe 3 inköptes och renoverades. Invigningen av det nya Sjömanshemmet förrättades av kung Oscar II den 5 oktober 1891. Den tidigare tillsatta kommittén avgick och en stiftelse med namnet Stiftelsen Stockholms Sjömanshem bildades och övertog ansvaret för verksamheten.

I samband med bildandet av den nya stiftelsen gjordes också överenskommelsen att i styrelsen för stiftelsen, som tillsattes av kungen, skulle tre ledamöter komma från Sjömansmissionsföreningen.

Den 21 januari 1890
Ovanstående är en kort bakgrund till bildandet av Stiftelsen Stockholms Sjömanshem. Officiellt startdatum är den 21 januari 1890, den dag då kung Oscar II gjorde sitt besök på Sjömanshemmet i Stadsgården.

Verksamheten bedrevs sedan i lokalerna på Peder Myndes backe 3 fram till 1964 då vi flyttade in i det då nybyggda hotellet, Stockholms Sjöfartshotell, på Katarinavägen 26.

Sjöfartshotellet drivs av en stiftelse, Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell. Flytten föregicks av en överenskommelse mellan oss och Stockholms Stad om att Staden övertog vår fastighet på Peter Myndes backe mot att vi fick ordinarie platser i hotellstiftelsens styrelse samt att vi bidrog med drygt en miljon kronor till hotellstiftelsens kapital.

Här finns en utskriftsvänlig historik med bilder att ladda ned. Klicka här!

Organisation

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av sju personer.

Av styrelseledamöterna utses ordföranden och ytterligare tre ordinarie ledamöter av Stockholms Handelskammare.

Tre ordinarie ledamöter utses av Stockholms Sjömansmissionsförening. Vardera gruppen av ordinarie ledamöter utser årligen två styrelsesuppleanter, vilka vid inträffade förfall inom den grupp, som har utsett dem, ersätter de ordinarie ledamöterna.

Ordinarie ledamöter valda av Stockholms Handelskammare.
Hans Laidwa        ordförande
Thore Hansson     vice ordförande
Kurt Sjölander      kassaförvaltare
Per Högberg

Suppleanter valda av Stockholms Handelskammare.
Anna Risfelt Hammargren
Niklas Lodén

Ordinarie ledamöter valda av Stockholms Sjömansmissionsförening.
Sven-Gösta Holst Sekreterare
Göran Johansson
Veine Samuelsson

Suppleanter valda av Stockholms Sjömansmissionsförening.
Birgitta Furuhagen
Bernt Wåhleman

Bidrag

Bidragsverksamhet
I våra stadgar är fastslaget på vilket sätt vår bidragsverksamhet skall vara utformad. Vi skall:
•  utöva hjälpverksamhet bland behövande sjömän,
•  lämna understöd åt sjömän för deras försörjning,
•  lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av sjömän

vidare skall vi:
•  i mån av resurser utöva sådan hjälpverksamhet och lämna sådana understöd till sjömännens familjer.

Rätt att ansöka om bidrag/stipendium har personer som är eller har varit mantalsskrivna huvuddelen av sitt liv inom bidrags/stipendiumberättigad del av Sverige d.v.s. A, B, C, D och I län.

I första hand utgår bidrag i form av stipendier och utbildningsstöd. Särskilt stöd till enskilda personer kan också förekomma.

Stipendier
Stipendier kan utgå till sjömän och blivande sjömän som studerar vid skolor i Sverige och på Åland som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för ovan nämnda målgrupper.

Stipendier utgår normalt med ett fast belopp per termin eller annan lämplig tidsenhet. Extra tillägg kan utgå till de som har försörjningsplikt för minderåriga barn.

Ansökan om stipendium
Vill du ansöka om stipendium gör du det genom att ladda ner och skriva ut vår ansökningsblankett. Klicka här! Observera att blankett med bilagor måste vara postad senast den 10 februari, respektive 10 oktober, aktuell termin.

Ansökan skickas till:

STIFTELSEN STOCKHOLMS SJÖMANSHEM

Box 4189

102 64 Stockholm

Utbildningsstöd
Utbildningsstöd kan utgå till organisationer och läroanstalter i Sverige som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för sjömän och blivande sjömän.

Utbildningsstöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.

Särskilt stöd
Särskilt stöd kan utgå till enskilda sjömän och deras familjer som befinner sig i ekonomiska trångmål.

Särskilt stöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.